Общи условия за използване на услугите на Urocite.bg


ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите условия се приемат безусловно от потребителите на Urocite.bg с включването им като потребители на услугите на платформата на Urocite.bg и от момента на първото им използване на услугите. От този момент те могат и да се освободят от прилагането на настоящите условия, като поискат изключване от системата на Urocite.bg. За целта те следва да уведомят изрично Urocite.bg на официалния имейл на платформата – [email protected].

1. Urocite.bg предоставя образователни услуги, като голямата част от тях се изпълняват в рамките на специализирана web платформа, разположена на интернет домейна urocite.bg. Тези услуги се наричат по-долу web услуги или онлайн услуги на Urocite.bg.

2. Достъпът до онлайн услугите се осъществява след предоставянето на данни за вход, които обикновено са потребителско име и парола. След въвеждането на данните за вход в интернет форма, достъпна до определен интернет подадрес в основния домейн на Urocite.bg, клиентът бива пренасочен в специализиран раздел от обучителната платформа на Urocite.bg, в който се осъществява неговото обучение. В последния раздел са налични всички материали и функционалности, съставляващи съдържанието на избрания от клиента образователен курс.
3. Онлайн услугите на Urocite.bg са от типа „as it is” и се предлагат такива, каквито са. Клиентът е лишен от възможността да иска видоизменяне на услугата или изменяне на нейното съдържание, било то чрез допълнение, коригиране или по друг начин. С цел да предостави на своите потенциални клиенти представа за платформата и съдържанието на образователните курсове, Urocite.bg по възможност осигурява функционалност, при която всеки посетител на сайта може да си създаде демо профил за избран от него образователен курс. В рамките на демо профила посетителят има ограничен достъп до съдържание на курса, изразяващ се обикновено в достъп до първия урок от курса.
4. Настоящите условия за използване на услугите на Urocite.bg важат и се прилагат до толкова, до колкото не са дерогирани от други конкретни ангажименти и условия, поети от Urocite.bg при сключването на сделката с конкретния клиент. В случай че при договарянето с конкретния клиент са налице условия, които противоречат на настоящите условия, приложение намират договореностите с отделния клиент. В случай че в настоящите условия са налице правила, които не са регламентирани при договарянето на услугата с конкретния клиент, приложение намират настоящите условия. Настоящите условия намират приложение също и в случай, че определени елементи от условията се окачествяват като допълнение на договореностите с конкретния клиент, ако има такива. Под договореност се разбира включително (но не само) конкретна оферта или описание на услугата, дадено в интернет страницата на Urocite.bg или в търговски имейл, изпратен от Urocite.bg.
5. Онлайн услугите на Urocite.bg се предоставят за определен период от време, който не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и обикновено се изразява в осигуряването на достъп до съответния образователен курс. След изтичането на времето на достъп клиентът няма повече достъп до съответния курс и дори при въвеждането на предоставените му данни за вход до курса, същият вече няма да може да влиза в специализираната част от платформата, съдържаща неговия образователен курс. Urocite.bg не дължи подновяване на срока без постигането на нова договореност с клиента и заплащането на цена за достъп до онлайн услугите на Urocite.bg, но Urocite.bg може на добра воля и своя преценка да удължи достъпа на потребителя за определен период от време.
6. В рамките на срока на предоставената онлайн услуга Urocite.bg поема ангажимент да осигури достъп до специализирания дял от платформата, съдържаща избрания и заплатен от клиента образователен курс. Достъпът до онлайн услугата се осъществява по интернет. Така поетия ангажимент следва да се разбира разумно и под условие за евентуални временни прекъсвания на връзката по независещи от Urocite.bg причини като профилактики на хостинг сървъра, неизправности при третото лице, предоставящо хостинг услугата на платформата на Urocite.bg, неизправности и профилактики на поддържането на интернет мрежата, а така също и по ординерни причини, дължащи се на Urocite.bg, като например, профилактики и подобрявания на платформата, налагащи временно преустановяване на достъпа. В случай, че определено време на неосъществяване на достъп до платформата, продължило повече от 24 часа, е причинило неудобство за клиент на Urocite.bg, същият има право да поиска съразмерно удължаване на срока на достъп до съответния образователен курс. Исканията следва да се отправят до официалния имейл на Urocite.bg ([email protected]).
7. В рамките на режим на обучение „самоучител” Urocite.bg няма друг ангажимент към клиента, освен предоставянето на достъп до избрания и заплатен от него образователен курс за определен период от време. Използвайки платформата, клиентът има възможността да отправя запитвания, във връзка с технически затруднения за работа с обучителната платформа. Urocite.bg не поема ангажимент за отговор, ако въпросът е от тематиката на курса и увладяването на учебния материал - в този случай запитващият мжое да бдъе насочен ктм консулатция с преподавател, която може да струва определена цена. За търговски запитвания и запитвания по отношение на други проблеми с използването на услугата, клиентите следва да използват официалния имейл на Urocite.bg.
8. След като клиентът се почувства уверен в усвояването на информацията от своя образователен курс и същият отправи искане за сертифициране, Urocite.bg може да предостави услуга по сертифициране на клиента, изразяваща се в проверка на неговите знания, отпечатване и изпращане на сертификат, издаден на негово име, или изпращане на дигитален сертификат. Urocite.bg може да издаде сертификата след дистанционна проверка на знанията, чрез изпращането на задача, която да бъде изпълнена и върната за проверка на Urocite.bg. Urocite.bg може да издаде сертификат на база на проследяване на представянето на клиента в обучителната платформа, като например, постигнат резултат при решаването на тестове, налични в курса му, или на база на времето, прекарано в курса. Сертификатът се изпраща след плащане на такса от 25 лв. от клиента, като транспортните разходи също са за сметка на клиента.
9. Сертификатите не представляват дипломи по смисъл на Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
10. Всички материали, изграждащи образователните курсове на Urocite.bg, в т.ч. информация, видеофайлове и наличното в тях звуково и визуално съдържание, текстове, упражнения, тестове и други, са предмет на авторско право на Urocite.bg. Със заплащането на образователен курс и предоставянето на достъп до него за определено време клиентите имат право да използват материалите за свои собствени образователни нужди през срока на достъп до специализирания дял от платформата на Urocite.bg. Клиентите нямат други права върху материалите, в това число, но не само, нямат право: - да разпространяват материалите под каквато и да било форма, включително и чрез споделяне в интернет среди; - да преизползват материалите под каквато и да било форма след изтичането на срока на достъп; - да предоставят, преотстъпват или по какъвто и да било начин да осигуряват достъп до материалите на трети лица; - да използват материалите с търговска цел или по какъвто и било начин да използват материалите за цели, различни от описаната по-горе като допустима. Urocite.bg си запазва правото да използва всички нормативно предвидени способи, методи, сезирания и други за преустановяване на нарушение върху авторското право на материалите в платформата, а така също и за обезщетение на причинените в тази връзка вреди и пропуснати ползи.
11. Клиентите поемат ангажимент да изпълняват лично всички действия, предвидени в курса като действия, необходими за усвояване на образователния материал, без помощ от друго лице и без информация, различна от предвидената в курса като необходима за решаването на съответната задача, тест, упражнение или друго. Клиентите се задължават по същия начин да изпълняват и евентуално дистанционно възложените задачи, от чието решаване зависи преценката на Urocite.bg за издаване на сертификат, за определянето на образователно ниво или вземането на други решения, съдържащи алтернатива, която е очевидно в полза на клиента. Предвид ангажиментите, разписани в тази точка, Urocite.bg не носи отговорност в случаите на нарушения от страна на клиентите. Нарушения на ангажиментите, описани в тази точка, ще се приемат за въвеждане в заблуждение на Urocite.bg от страна на клиента по отношение на неговите знания, умения, възможности и други обстоятелства, целящи да бъдат установени с въпросните образователни условия.
12. Използващите услугите на Urocite.bg поемат ангажимент да опазват доброто търговско име и репутацията на платформата на Urocite.bg и търговеца, развиващ дейността на Urocite.bg. Не се считат за нарушения на това правило основателните оценки и коментари, направени от клиентите в интернет, дори и същите да са с отрицателен характер и не съставляват очевидни правонарушения, като например, разпространяване на обиди, клевети и други по отношение на Urocite.bg и търговеца, развиващ дейността на Urocite.bg.
13. Използващите услугите на Urocite.bg са длъжни да не разпространяват като коментари в интернет или под каквато и да била друга форма квалификации, оценки и друга информация, която може да доведе до разколебаване на лица да използват услугите на Urocite.bg, когато разпространяваната информация е спекулативна, неточна, неправилна или очевидно неоснователна. Пример за очевидно неоснователна информация е направена квалификация за лошо качество на курса, преподавателя, платформата или друго, при положение, че клиентът изобщо не е посвещавал образователния си курс или е посещавал курса си с времетраене, което е по-малко от 10 % от времетраенето на неговия курс (когато курсът се състои изцяло или частично от видеоматериали).
14. Използващите услугите на Urocite.bg се съгласяват да получават търговски и други email съобщения от Urocite.bg, както и телефонни известия от същия характер. Urocite.bg осигурява възможност на клиентите да се освободят от получаването на тези съобщения: 1. чрез нарочен бутон във всеки отделно изпратен email; 2. чрез функционалност за отписване, изградена в образователния курс (за заплатили услугите клиенти).
15. Платформата на Urocite.bg използва технологията на cookies само и единствено по класическия начин - като технология за идентифицирането на конкретния потребител, за записване и прочитане на въведени от него данни и данни, свързани с времето на пребиваване в специализирания дял на неговото обучение. Всички случаи на използване на тази технология са неразривно свързани с функционалностите на платформата на Urocite.bg и изключването на някой от случаите на използване на cookies би довело до невъзможност за използване на услугите на Urocite.bg като цяло.

16. Новоприсъединяващите се към платформата лица следва да се запознаят внимателно с това правило предварително. При желание за изключване на тази технология след присъединяването на клиента, същият следва да знае, че това ще означава изключването му като цяло от предоставянето на всички услуги на Urocite.bg. В този случай клиентът следва да ни уведоми на официалния ни email.
17. Urocite.bg спазва стриктна политика и висока морална отговорност по отношение на личните данни на потребителите на системата, която включва спазване на приложимата нормативна база - българска и европейска. Ние прилагаме мерки на зашита на данните, които гарантирано възпрепятстват нерегламентирания достъп на трети лица до данните.

18. Обработваме Вашите данни на три правни основания. Първо, те са необходими, за да Ви преодставим услугите на системата на Urocite.bg, което е неразривно свързано с обработване на данни за Вас като обучаващ се в системата. В този смисъл обработването на данни от наша страна е необходимост, за да изпълним договорен ангажимент към Вас за предоставяне на услугите на Urocite.bg. Второ основание, на което обработваме определени лични данни е предоставено от Ваша страна съгласие за това, поради съгласието си с настоящите общи условия – израз на това е включването Ви в съответния образователен курс. Разбира се, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като използвате инструменти във Вашия специализиран раздел от платформата на Urocite.bg, което неразривно ще доведе и до изключването Ви от услугите на Urocite.bg. Също така, обработваме Ваши данни, необходими за спазването на счетоводните правила и стандарти, които данни няма как да бъдат изтрити, защото това ще доведе до закононарушение.
19. Ние обработваме данните, предоставени от Вас за Ваше име, имейл, адрес и телефон, а така също и статистическа информация за посещенията Ви в платформата и времето, прекарано в нея. Също така, в определени случаи, с оглед на повишаване на сигурността на нашата платформа съхраняваме и Вашия IP адрес. Обработването включва съхранение в информационни масиви и използване за идентификация Ви като потребител на системата, за проследяване на обучението Ви, за счетоводна отчетност и за кореспонденция, включително за изпращане на имейли. Данните се обработват за срок до 2 години след изтичане на срока Ви на обучение. Ако сте демо потребител - за 2 години след регистрацията Ви.
20. Обработваме данните Ви с две цели: Цел 1. Обработка на данни, неразривно свързани с включването Ви е системата на Urocite.bg и получаването на услугите на системата ни. Тези данни са Вашето име, потребителско име, имейл и телефон. Без тези данни е невъзможно услугите ни да ви бъдат предоставени. Системата ни се нуждае от идентифициране на потребителя, за да може да му предостави персонализирани услуги, които той е избрал, като определен обучителен курс, рецензии, направени на негови решавания на упражнения и т.н. Определени функционалности на системата ни като например, уведомление за рецензиран тест, или съобщение от Вашия преподавател/админситратор изискват да бъдете допълнително съобщение до Вас чрез имейл. Също така, при желание от Ваша страна да Ви бъде издаден сертификат за преминато обучение, Вие ще трябва допълнително да ни предоставите имена, дата на раждане и адрес, до който да Ви изпратим сертификата. Без тази информация няма как да изпълним заявената услуга. Не на последно място, Вашите данни са необходими и за счетоводна отчетност на финансовите взаимоотношения между Вас и Urocite.bg. Вие може във всеки един момент да оттеглите съгласието за обработването на всички тези данни и те да бъдат заличени, но поради неразривната свързаност на данните с услугите на Urocite.bg, това ще означава заличаването Ви като потребител на системата и преустанвояване на услугите на системата. Цел 2. Маркетингови цели Изполваме Вашето име и имейл, за да Ви изпращаме търговски съобщения и системни съобшения. По този начин получавате възможности за промоции, намаления и други реклами на Urocite.bg. Вие можете винаги да се откажете от това право, като използвате нарочно функционалност във Вашия специализиран дял от платформата на Urocite.bg. Това ще означава, че няма да получавате имейли от нас и съответно, промоции, намаления от услугите ни и други съобщения.
21. При желание от Ваша страна за преустановяване на обработването на всички Ваши лични данни, следва да използвате нарочната функционалност (бутон) във Вашия специализиран дял в платформата на Urocite.bg. До два работни дни ще бъдете изтрити от системата на Urocite.bg от администраторите на системата и ще бъдат заличени всички данни за Вас в системата. Това ще означава и преустановяване на предоставянето на услугите на Urocite.bg във Ваша полза, без да Ви се дължи върщане на платени суми, неустойки, обезщетения или каквито и да било отрицателни последици за Urocite.bg. Ако определени Ваши данни са необходими с оглед спазването на счетоводни изисквания, същия (и само те) няма да бъдат изтрити.
22. При нарушение на настоящите правила от страна на клиента, Urocite.bg има право да преустанови предоставянето на услугите си на съответния клиент, включително и чрез преждевременно изключване на клиента от системата на предоставянето на онлайн услуги и лишаването му от възможност за достъп до неговия специализиран дял от платформата. В този случай Urocite.bg и търговеца, представляващ и развиващ услугите на Urocite.bg, не дължи връщане на заплатени суми, както и неустойки или каквито и да било обезщетения, а дори при нормативна задълженост за определена форма на обезщетение, размерът на последното не може да надхвърля сумата от 1 лев.

Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy)
23. Настоящият раздел от общите условия се прилага за покупки на услуги на Urocite.bg (наричан по-долу за краткост „търговец/а“), които са осъществени непосредствено в сайта на търговеца и няма посредничество на трети страни, при които третата страна – самостоятелно или на база споразумение с търговеца, е регламентирала съществени условия на продажбата, включително условията за възстановяване на изплатените средства. Пример за случай, при който не се прилага настоящия раздел, е закупуването на услуги на търговеца чрез сайта на търговецът или други подобни сайтове, в които Urocite.bg е публикувало промоционални оферти за закупуване на свои услуги.
24.1. Клиентите на търговеца разполагат с право на отказ от заплатените услуги на търговеца, което се реализира по следния начин: - При отказ от заплатена услуга с образователен характер или друг дигитален характер, клиентът следва да уведоми търговеца чрез имейл, изпратен на официалния имейл на търговеца – [email protected], в срок до 7 дни от осигуряването на достъп до съответната дигитална услуга, или по-рано. Под осигуряване на достъп до дигитална услуга следва да се разбира предоставянето от страна на търговеца на необходимите данни на клиента за достъп до услугата чрез интернет връзка, като например предоставяне на потребителско име и парола или други инструкции за използване, вход, достъп или изтегляне на съответния дигитален продукт, или осигуряването по друг начин на възможност за клиента за достъп до определено интернет съдържание, като например чрез модифициране или настройване на профила на клиента в сайта на търговеца за възпроизвеждането на определено интернет съдържание. Под предоставяне на достъп до дигитална услуга следва да се разбира факта на изпращане от страна на търговеца на имейл, посочен от клиента, на необходимите данни за вход, потребителско име и парола или на други инструкции за използване, вход, достъп или изтегляне на съответната дигитална услуга от интернет, както и осъществяването от страна на търговеца на заплатената услуга като модифициране или настройване на профила на клиента в сайта на търговеца за възпроизвеждането на определено интернет съдържание. - При отказ от услуга, която не е с дигитален характер, клиентът следва да уведоми търговеца чрез имейл, изпратен на официалния имейл на търговеца – [email protected], в срок до 14 дни от получаването на услугата.
24.2. В своя уведомителен имейл за отказ от услугата клиента следва да идентифицира точно услугата, за която се отнася отказа, да заяви по ясен и недвусмислен начин отказването си и да посочи банкова сметка за възстановяване на заплатените суми за услугата, като изрично посочи, че посочените банкови сметки са разкрити на негово име. Търговецът не отговаря за каквито и да било случаи на неточно посочена банкова сметка или посочване на чужда банкова сметка или каквито и да било обстоятелства, при които правата на клиента за възстановяване на сумите са били накърнени, въпреки че търговецът е осъществил превод на сумата по предвидения в тези условия правилна, начин и срок, включително - по посочената в имейла банкова сметка – така, както е била изписана в уведомителния имейл. Имейлът, от който е изпратен уведомителният имейл за отказ от услугата, трябва да съвпада с посочения от лицето имейл при заплащането на услугата, ако има такъв.
24.3. При спазването на условията, реда, сроковете и правилата на т.24.1 и т. 24.2, търговецът се задължава да възстанови платената от клиента сума по посочената от него банкова сметка, намалена с такси, комисионни и други удръжки на трети страни, осъществявани при трансфера на сумата и съхранението й в банкови сметки. При услуги с дигитален характер търговецът се задължава да възстанови сумите в срок до 1 месец от уведомителния имейл, изпратен в срок и с необходимото съдържание, а при услуги, свързани с предоставени физически предмети/стоки, този срок започва да тече от получаването на стоките от търговеца. След получаването на уведомителния имейл търговецът изпраща потвърждение по имейл за получаването му до клиента и го уведомява за срока и размера на сумата, която ще му бъде възстановена. При физически предмет/стоки клиентът следва в срок до 2 седмици от потвърждението на търговеца да организира обратното получаване на стоката - предмет на отказаната сделка, на търговеца.
24.4. При съмнения за авторството на имейл търговецът има право да поиска допълнително потвърждение или доказателства от клиента, в който случай срокът за възстановяване на сумата по т. 24.3 се удължава с 1 месец, считано от предоставянето на потвърждението или доказателството от клиента.
24.5. При получаване на уведомителния имейл за отказ от услугата търговецът може да предложи и замяна на услугата с друга такава, за което следва да уведоми клиента в срок до 7 дни от получаването на имейла. Ако клиентът не изрази съгласие със замяната в срок до два дни от изтичането на срока на предходното изречение, търговецът възстановява заплатените суми, като срокът за възстановяване по 24.3 се удължава с 10 дни.
25. Търговецът не дължи лихви върху сумите, подлежащи на възстановяване, за времето, през което сумите са престояли при него, съобразно условията и сроковете, посочени в настоящите условия. Търговецът също така, не дължи каквито и да било неустойки, обезщетения или каквито и да било отрицателни последици в полза на клиента, при положение, че търговецът се е придържал към настоящите условия.
26. Клиентът няма право на заплащане на заплатените суми за услугите при просрочие на срока по т. 24.1 или неспазване на други условия по т. 24.1. и т. 24.2. Въпреки това, по своя преценка търговецът има право дори и в този случай да възстанови заплатените суми, евентуално намалени с неустойка в определен от него размер, която не може да бъде по-малка от 1% от заплатената сума и не може да надхвърля пълния размер на заплатената сума.
27.1. В сроковете и начина по т.24.1 и т. 24.2 клиентът следва да заяви и желание за замяна на заплатената услуга с друга такава. В уведомителния имейл до търговеца клиентът следва ясно да идентифицира предоставената услуга, да заяви отказ от услугата и да посочи новата желана услуга, а така също и банкова сметка, на която търговеца да възстанови сумата в случай на неприемане на замяната.
27.2. В срок до 1 месец от уведомителния имейл за замяна търговецът следва да го разгледа, но не е длъжен да приеме поисканата замяна и в този случай той следва да възстанови заплатената сума по начина и в сроковете по т. 24.3. В случая се прилага и възможността по т. 24.4.
27.3. При приемане на замяната, търговецът предоставяне новата услуга в срок до 1 месец от уведомителния имейл, а ако новата услуга следва да бъде доплатена от клиента, срокът започва да тече от получаването на плащането от търговеца. При необходимост от частично възстановяване на суми от търговеца на клиента, сумите се възстановяват по начина и в сроковете по т. 24.3.
Данни за търговеца, собственик на платформата Urocite.bg и развиващ дейнност чрез платформата:
ЕТ ЕДЕЛВАЙС - ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА,
ЕИК: 115242423,
Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Пловдив, Община: Първомай
Населено място: гр. Първомай, п.к. 4270
бул./ул. ул. БЕНКОВСКИ № 13
email: [email protected]
Телефон: 0899269093